سماع

دوباره ققنوس شو                  در این برزخ، دوباره برخیز                 از این آتش، دوباره        بسوز               بگداز                    متولد شو... سماعی کن         چون سماع روز ازل                   ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 15 بازدید
بهمن 93
1 پست
آذر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
آبان 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
9 پست
مهر 85
1 پست